Sammarbeten

Projekt

Foodchain är dedikerade till att förbättra och förenkla matproduktionskedjan i samarbete med andra företag. Genom att ta hänsyn till olika perspektiv spelar Foodchain en avgörande roll för att lösa utmaningarna inom livsmedelsförsörjningen. Vi driver flera projekt samtidigt med intressenter från olika delar av försörjningskedjan. Tillsammans arbetar vi för att skapa en transparent och säker matproduktion från frö till gaffel.

Foodchain by Blockchain

Foodchain by Blockchain i EIP-projekt

Med start i augusti 2021 har Foodchain by Blockchain varit delaktig I ett EIP-projekt, finansierat via EU-medel från Jordbruksverket. Projektet ”Digitalisering, spårbarhet, mervärden och hållbarhet i kycklingproduktion med blockchainteknik” , ett sammarbete mellan Bjärefågel, tre lantbrukare som levererar till bjärefågel, samt RISE och Svenskt Sigill. Projektet handlar om att ta fram ett system, baserat pa blockchainteknik där hela produktionen av premiumkyckling, från moderdjur och foder tills dess att slutprodukten når konsumenten, ingår. Svenskt Sigill deltar som rådgivande part för regelverk runt djurskyddsfrågor. RISE deltar som forskande part för att undersöka möjligheten till att systemet skulle kunna generera ett produktunikt klimatindex i ”realtid”, i så fall ett helt nytt och mer korrekt sätt att beräkna en produkts klimatavtryck, jämfört med dagens schablonberäkningar.

Systemet ska leverera ”Total spårbarhet”, digitalisera idag analoga processer på gård och i förädling, förenkla administration och myndighets- certifieringskontroll, öka möjligheterna till produktionsplanering och produktionskontroll. På så sätt genererar systemet ökad livsmedelssäkerhet, ökad tillförlitlighet och trovärdighet, ökat incitament att höja gårdarnas arbete med hållbarhetsfrågor och djurvälfärd samt möjlighet till ”Storytelling” till slutkonsument och förmedling av mervärden och därmed en större möjlighet till ökat pris på råvara och slutprodukt.

Blockkedjan ger nya möjligheter till att förmedla data på ett säkert sätt med sekretess på de områden det behövs, mellan alla aktörer i kedjan. Blockkedjan ger också den höga tillförlitlighet till datan som behövs för att säkerställa dess relevans i myndighets och certifieringskontrollen, ett område som systemet också hanterar.

Stödet har sökts för att kunna genomföra arbetet med genomlysning av lantbrukarnas och Bjärefågels produktionsprocesser och alla de regelverk och behov som styr och påverkar produktionen och ta fram ett underlag för utveckling av ett system som omfattar alla dessa faktorer, för utveckling av mjukvarulösningen till systemet, testning och implementering av systemet hos Bjärefågel och lantbrukarna, samt det forskningsrelaterade arbetet och beräkningsmodellen runt ett produktunikt klimatindex i realtid.

Även en landningssida för slutkonsumenten där man hamnar när man scannar kycklingproduktens QR-kod, med hård och mjuk data, där produktens historia förmedlas på ett relevant och tilltalande sätt, kommer att tas fram inom projektets ramar.

Vid projektets slut kommer systemet att vara redo för kommersiell lansering, först och främst hos Bjärefågel och deras producenter, men även hos andra svenska kycklingproducenter som har ett intresse av att förmedla sina mervärden och höja statusen på sitt hållbarhets- och spårbarhetsarbete, samt öka sin möjlighet till produktionsplanering och kontroll över produktionsprocesserna genom digitalisering.

 

foodchain logo text

Kontakta oss

Om du vill veta mer, delta på något sätt eller samarbeta med oss så tveka inte att höra av dig! / Cecilia Ryegård

Telefonnummer

+46 708 15 25 99

Följ oss