Marknadsundersökning: Stort behov bland lantbruksföretagen att minska administrationsbördan

14 nov, 2022

Under den senaste veckan har FCB genomfört en marknadsundersökning för att ta reda på
behovet hos företag när det kommer till den administrativa bördan. Företagen har varit
spridda över Sverige och med varierande produktion inom jordbruk tex köttproduktion,
potatis- och grönsaksodling. Några av Sveriges största leverantörer inom sitt område har
deltagit i studien.

I undersökningen framkom det likartade uppgifter som i FCBs tidigare undersökningar – Det
finns ett stort behov hos lantbrukare och företagare att minska den administrativa bördan.
Många lantbrukare lägger många timmar, i vissa all upp till 15 timmar, i veckan på
administration. Att förbereda en certifieringskontroll innebär ofta upp till en veckas
pappersarbete. De tillfrågade upplever ett stort behov av förenklad administration. Det kom
även fram att många kan uppleva att flera olika kontrollenheter kontrollerar samma saker.
Man tyckte också att det var önskvärt med ett system som hade kunnat samla all
dokumentation på samma ställe, för att slippa papper och penna, som är den
dokumentationsmetod som i dagsläget finns tillgänglig.

För FCB var resultatet av studien en ytterligare bekräftelse på att det system som vi utvecklar har stor relevans och nytta för de lantbruksföretag som vi ser som användare av
systemet. FCBs målsättning är att hjälpa svenska lantbrukare och företagare att bli mer
effektiva och lönsamma och minska administrationsbördan och samtidigt skapa spårbarhet!